bolardos-designo-patagonia-2b

DETAILS

Vibrated concrete. Two sizes.